Ban lãnh đạo

Login

Đăng nhập
BAN LÃNH ĐẠO KHOA

 mai Phó Trưởng Khoa Phụ Trách Th.S Nguyễn Việt Huỳnh Mai

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ngoc Phó Trưởng Khoa Th.S Nguyễn Hồng Ngọc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.