Công đoàn Khoa
CÔNG ĐOÀN KHOA
Được sự phân công của Liên đoàn lao động Thành Phố Cần Thơ, Công đoàn Trường Cao đẳng Cần Thơ thành lập công đoàn bộ phận Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ. Ban chấp hành Công đoàn Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ đã nhận nhiệm vụ và hoạt động tích cực.
Trải qua các lần nhiệm kỳ Ban chấp hành công đoàn Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ đã xây dựng và phát triển, cùng với sự phát triển ổn định của Trường, Công đoàn Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ đã từng bước vươn lên, vượt qua khó khăn thử thách để luôn giữ vững vai trò của một tổ chức chính trị của chi bộ Đảng, thực hiện tốt các chức năng của Công đoàn là:
- Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người đoàn viên và người lao động, tập hợp và giáo dục đoàn viên, quần chúng lao động.
- Tích cực vận động đóng góp quỹ tương trợ và lắng nghe các ý kiến của Công đoàn viên để báo cáo lên Công đoàn Trường giải quyết kịp thời.
Từ những nhiệm vụ và chức năng mà Công đoàn Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ đã thực hiện được, mang lại hiệu quả cao trong hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.