Giới thiệu

Login

Đăng nhập
GIỚI THIỆU KHOA
Về tổ chức
Khoa Kỹ thuật Công nghệ - Môi trường được thành lập năm 2007, qua quá trình xây dựng và phát triển, hiện nay khoa có 51 CB-GV-CNV trong đó có 22 thạc sỹ; 21 kỹ sư và 8 cử nhân. Hiện khoa có 2 nghiên cứu sinh và 12 giảng viên đang học cao học.
Khoa có 1 trưởng khoa, 2 phó trưởng khoa, 3 trưởng bộ môn, 2 phó bộ môn. Đoàn thể của Khoa gồm có tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên. Sự hoạt động của Khoa chịu sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ Kỹ thuật trực thuộc Đảng bộ Cao đẳng Cần Thơ
Về đào tạo
+ Hệ Cao đẳng
- Tin học ứng dụng
- Hệ thống thông tin 
- Công nghệ Kỹ thuật – Xây dựng
- Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
- Quản lý Tài nguyên Môi trường
- Công nghệ May Công nghiệp
+ Hệ Trung cấp
- Trung cấp Tin học
- Trung cấp Xây dựng dân dụng
- Trung cấp Điện dân dụng và công nghiệp
Hiện nay, Khoa có  35 lớp với 1.700 học sinh, sinh viên.

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.